ENGLISH TRANSLATION:

ATTENTION: If you speak [insert language], language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-609-633-8107 (TTY: 711).


SPANISH:

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-609-633-8107 (TTY: 711).


CHINESE:

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-609-633-8107 (TTY: 711).


KOREAN:

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-609-633-8107 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오


PORTUGUESE:

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-609-633-8107 (TTY: 711).


GUJARTI:

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો 1-609-633-8107 (TTY: 711).


POLISH:

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-609-633-8107 (TTY: 711).


ITALIAN:

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-609-633-8107 (TTY: 711).


ARABIC:

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-609-633-8107 رقم . 711 :والبكم الصم ھ


TAGALOG:

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-609-633-8107 (TTY: 711).


RUSSIAN:

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-609-633-8107 (телетайп: 711).


FRENCH CREOLE (HAITIAN CREOLE)

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-609-633-8107 (TTY: 711).


HINDI:

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-609-633-8107 (TTY: 711).पर कॉल करें।


VIETNAMESE:

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-609-633-8107 (TTY: 711).


FRENCH:

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-609-633-8107 (ATS : 711).


URDU:

خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال 1-609-633-8107 (TTY: 711). ک